Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Oproti tištěné podobě zde můžete bezprostředně reagovat a diskutovat nad jednotlivými články.

Číslo III/2019

Vážení přátelé!

 

V těchto dnech, kdy vydává výbor klubu pro své členy třetí číslo klubového zpravodaje nás provází hezké podzimní počasí, které dosahuje mnohdy až rekordních teplot. Pro chovatele drůbeže podzimní období znamená zahájení nové chovné sezóny, která začíná 1. října a končí 30. září následujícího roku. Před zahájením nové sezóny chovatel provede řádný generální úklid kurníku a sestaví si nové hejno slepic. Do chovu zařadí jednak mladé slepice, dále jednoleté i víceleté slepice, které se v uplynulé sezóně v chovu osvědčily. Z chovu vyřadí slepice s výlukovou vadou v exteriéru, které nejsou přínosem pro zlepšení kvality našich chovů. Dále vyřadí slepice nemocné, nebo z nemoci podezřelé a podvyživené. Zdravotnímu stavu drůbeže je třeba věnovat mimořádnou pozornost! K sestavenému hejnu slepic si chovatel musí zajistit dostatečný počet kvalitních nepříbuzných kohoutů. Sestavením chovného hejna začíná chovateli nová etapa činnosti, která setrvá po celý rok. Během chovné sezóny si chovatel vede záznam o denní snášce. Po skončení drůbežářského roku tj. 30. září vyhodnotí průměr snášky ve svém chovu a výsledek nahlásí plemenářské komisi klubu na adresu předsedy plemenářské komise Miroslav Pour, 503 52 Skřivany 37. Výsledky snášky jsou každoročně zveřejněny v klubové ročence.

Nemalou pozornost v klubu věnujeme každoročně výstavní činnosti. Pro letošní rok jsme si výroční členskou schůzí vytýčili šest klubových výstav, jejichž výsledky u jednotlivých chovatelů jsou zhodnoceny v klubové soutěži o nejlepšího chovatele velkých plymutek a nejlepšího chovatele zdrobnělých plymutek. V letošním roce bude vyhodnocen 37. ročník soutěže.

Výstavní činnost jsme zahájili expozicí chovatelů plymutek při okresní výstavě drobného zvířectva v Žírči, která se konala v sobotu 24. srpna 2019. Výstavu obeslalo 24 chovatelů, kteří vystavili 156 kusů plymutek ve čtrnácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 69 kusů v sedmi barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 87 kusů v sedmi barevných rázech. Drůbež posuzovali: Antonín Bohuněk, Ondřej Ceniga, Peter Čanecký a Miroslav Pour. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a poháry. Pohár „MEMORIÁL Jaroslava Hertla“ získala vítězná kolekce plymutek černých chovatele Miroslava Poura oceněna 286,0 bodů, který zároveň získal pohár pro nejlepšího jednotlivce výstavy, kde byl vyhodnocen kohout plymutka černá oceněn 96,0 bodů. Pohár předsedy klubu získala vítězná kolekce zdrobnělých plymutek žlutých chovatele Petra Baluška oceněna 284,0 bodů, která zároveň získala pohár Karla Janouška. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Šelmeczi Eduard – PLb, Šohaj Dalibor – PLžl, zPLčkv, Čermák Ladislav – PLčkv, Pour Miroslav – PL

. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 15 čestných cen, které budou chovatelům slavnostně předány na výroční členské schůzi v roce 2020. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

 

PLb: Šelmeczi Eduard 2x, Těšínský Jaroslav

PLžl: Šohaj Dalibor

PLč: Kužel Bohuslav, Pour Miroslav

PLm: Ing. Jambura Josef

PLčkv: Čermák Ladislav

zPLžl: Balušek Petr, Urban Miroslav

zPLč: Urban Miroslav

zPLčkv: Čermák Ladislav, Šohaj Dalibor, Těšínský Jaroslav

zPLskv: Ceniga Ondřej

 

V pátek po posouzení zvířat a vyhodnocení výsledků byla pro chovatele plymutek a jejich příznivce zorganizovaná beseda u klecí, kde jsme si společně ukázali na vystavené drůbeži její klady i nedostatky. Tuto besedu lze hodnotit velmi kladně a užitečnou pro další šlechtění plymutek. Výbor klubu děkuje všem chovatelům plymutek, kteří tuto výstavu obeslali a zúčastnili se i besedy, kterou není třeba podceňovat. Mimořádnou pochvalu si zde zaslouží chovatelé z okolí Ostravy, kteří se v hojném počtu akce zúčastnili.

 

Druhá expozice chovatelů plymutek byla uspořádána při okresní výstavě drobného zvířectva v Třinci ve dnech 13. - 15. září 2019. Výstavu obeslalo 9 chovatelů, kteří vystavili 61 kusů plymutek v devíti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 25 kusů ve čtyřech barevných rázech. Zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 36 kusů v pěti barevných rázech. Drůbež posuzoval Ing. Ján Kadík SR, který nebyl na kvalitu plymutek zrovna přísný. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a poháry, které na tuto výstavu věnoval předseda klubu. Pohár pro nejlepší velkou plymutku získala kolekce plymutek bílých chovatele Petra Gzyla oceněna 285,0 bodů. Pohár pro nejlepší zdrobnělou plymutku získala kolekce zdrobnělých plymutek žlutých chovatele Petra Baluška oceněna 284,5 bodů. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Kocur Jiří – PLží, Gašpierik Martin – PLč, Palička Karel – zPLskv, Čanecký Peter - zPLží. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 15 čestných cen, které budou chovatelům rovněž slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2020. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

 

PLží: Kocur Jiří

PLb: Balušek Petr, Gzyl Petr 2x, Šelmeczi Eduard

PLžl: Balušek Petr

zPLží: Čanecký Peter 2x, Šelmeczi Eduard

zPLb: Ceniga Ondřej

zPLžl: Balušek Petr 2x

zPLskv: Ceniga Ondřej, Palička Karel 2x

 

Třetí expozice chovatelů plymutek byla uspořádána při okresní výstavě drobného zvířectva v Novém Městě nad Metují ve dnech  28. – 29. září 2019. Výstavu obeslalo 24 chovatelů, kteří vystavili 146 kusů plymutek v třinácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 75 kusů v šesti barevných rázech. Zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 71 kusů v sedmi barevných rázech. Drůbež posuzovali: Antonín Bohuněk a Miroslav Pour. Po posouzení drůbeže provedli oba posuzovatelé výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a poháry. Pohár „MEMORIÁL“ Ladislava Špreňara získala vítězná kolekce plymutek černých chovatele Miroslava Poura oceněna 288,0 bodů. Pohár předsedy klubu získala kolekce zdrobnělých plymutek žlutých chovatele Miroslava Urbana oceněna 286,5 bodů. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Bohanský Jaroslav – PLb, Řeháček Ladislav – PLb, Těšínský Jaroslav – PLžl, Pour Miroslav – PLč, zPLží, Balcar Jiří – zPLží, Urban Miroslav – zPLžl, Čermák Ladislav – zPLčkv, Balcar Jaroslav - zPLbkol. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 24 čestných cen, které budou chovatelům rovněž slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2020. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

 

PLb: Michálek Miroslav, Řeháček Ladislav

PLžl: Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav, Těšínský Jaroslav

PLč: Kužel Bohuslav, Pour Miroslav

PLčkv: Čermák Ladislav

PLsčl: Ambrůžek Zdeněk, Šťastný Dobroslav

zPLží: Balcar Jiří 2x, Pour Miroslav

zPLb: Kára Pavel, Miko Jaroslav

zPLžl: Peterová Jarmila, Urban Miroslav

zPLč: Čermák Ladislav, Urban Miroslav

zPLčkv: Čermák Ladislav, Šohaj Dalibor, Těšínský Jaroslav

zPLbkol: Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

 

Výbor klubu děkuje pořadatelské organizaci v Novém Městě nad Metují za uspořádání 15. ročníku „MEMORIÁLU Ladislava Špreňara“, který byl významným a úspěšným chovatelem plymutek žíhaných a posuzovatelem drůbeže.

 

K významné výstavní činnosti ČSCH patřila také Celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže a výletků holubů, která se konala v Přerově ve dnech 14. - 15. září 2019. Na výstavě byly vystaveny pouze velké plymutky v omezeném množství především nečlenové klubu. Výstavu obeslalo 5 vystavovatelů, kteří vystavili 14 kusů plymutek ve dvou barevných rázech. ÚOK chovatelů drůbeže věnovala na výstavu pohár, který byl přidělen na nejlepšího kohouta plymutka bílá chovatele Petra Gzyla oceněn 95,0 bodů. Místopředseda klubu chovatelů plymutek Miloslav Hertl věnoval na výstavu pohár, který byl přidělen na nejlepší slepici plymutka bílá chovatele Petra Gzyla oceněna 95,0 bodů, kterému blahopřejeme k těmto úspěchům. Za věnované poháry na plymutky děkujeme Miloslavu Hertlovi i ÚOK chovatelů drůbeže.

 

Výstavní činnost klubu chovatelů plymutek pokračuje i v nadcházejícím období tohoto roku, kde mimořádnou pozornost výbor kubu věnuje uspořádání 19. Speciální výstavy plymutek v Chlumci nad Cidlinou, která se koná v sobotu 2. listopadu 2019. Organizátorem celé akce je klub chovatelů plymutek. Výbor klubu očekává od členů kladný přístup při zajištění a zabezpečení výstavy a její vlastní organizaci. Přihláška pro tuto výstavu je přílohou klubového zpravodaje.

 

Upozorňujeme členy klubu, kteří obesílají klubové výstavy v roce 2019, že do soutěže o nejlepšího chovatele velkých i zdrobnělých plymutek se započítává účast a výsledky ze tří obeslaných výstav. Při obeslání všech klubových výstav se chovateli škrtají nejhorší výsledky.

 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:

 

Obeslání výstavy

Výstava je vyhrazena pouze pro velké a zdrobnělé plymutky, které musí být označeny registračními kroužky. Drůbež musí být bez příznaku nemoci. Doprava zvířat na výstavu a zpět výhradně osobně.

 

Umístění zvířat

Drůbež bude umístěna dle jednotlivých barevných rázů plymutek, které lze vystavit v kolekci 1, 2, ale i jednotlivě. V případě, že chovatel obešle výstavu větším počtem zvířat v jednom barevném rázu, označí si jednotlivé kolekce.

 

Prodej zvířat

U prodejných zvířat uvede chovatel na přihlášce pevnou cenu. Kupujícímu bude k uvedené ceně připočítána provize 10%. Tato částka zůstane ve prospěch výstavní pokladny.

 

Poplatky

Klecné pro všechny vystavovatele je zdarma! Cena katalogu je 50,- Kč. Katalog je možno zakoupit na výstavě. Na požádání zašleme.

 

Příjem zvířat

Příjem zvířat na výstavu bude organizován ve čtvrtek 31. října 2019 od 17,00 – 21,00 hodin a v pátek 1. listopadu 2019 od 7,00 – 9,00 hodin.

 

Posuzování zvířat

Posuzování zvířat bude zahájeno v pátek 1. listopadu 2019 od 9,00 hodin, které provedou posuzovatelé: Bohuněk Antonín, Ceniga Ondřej, Čanecký Peter, Pour Miroslav, Tuček Pavel. Na nejlépe oceněné kolekce bude přidělena ČESTNÁ CENA, vítězné kolekci v každém barevném rázu MISTR KLUBU a nejlepším jednotlivcům velkých i zdrobnělých plymutek ŠAMPIÓN KLUBU. Vítězná kolekce výstavy získá pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Mladí chovatelé soutěží o POHÁR MCH. Chovatelé velkých i zdrobnělých plymutek koroptvích soutěží o pohár „MEMORIÁL Ing. Františka Šusty“, který naše řady opustil v měsíci dubnu tohoto roku.

 

Speciální chovy

Při výstavě budou uznány SPECIÁLNÍ CHOVY PLYMUTEK pro rok 2019/2020. O uznání speciálního chovu se může ucházet každý člen klubu při splnění následujících podmínek:

  1. Vystavit minimálně dvě kolekce 1, 2 v každém barevném rázu, se kterým se chce ucházet o uznání speciálního chovu.

  2. Drůbež musí získat při ocenění klasifikaci min. VD. Povolena je výjimka u jedné slepice, která je oceněna klasifikací DB.

  3. Při splnění daných podmínek bude chovateli vystaveno OSVĚDČENÍ o uznání speciálního chovu, který je uznán na dobu jednoho roku. Po roce musí chovatel chov obhájit.

Otevření výstav

Pro veřejnost bude výstava otevřena v sobotu 2. listopadu 2019 od 8,00 – 14,00 hodin.

 

Ukončení výstavy

Výstava bude ukončena v sobotu 2. listopadu 2019 ve 14,00 hodin. Po skončení výstavy bude zorganizována likvidace výstavních klecí, kde očekáváme výpomoc členů.

 

Přihlášky

Vyplněnou přihlášku zašle chovatel na adresu: Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 604838235, e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek 25. října 2019. NUTNO DODRŽET!

 

Závěrečná ustanovení

Výstava je organizována za finančních podpor různých sponzorů. Žádáme členy, aby nám byli nápomoci při zajištění finančních prostředků. Díky jim bude letošní speciální výstava plymutek zorganizována.

 

Výbor klubu Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě 19. Speciální výstavy plymutek v Chlumci nad Cidlinou. Výstavy by jsme se měli zúčastnit v co největším počtu chovatelů a samozřejmě i zvířat, kde chceme důstojně prezentovat plymutky. Je to náš největší svátek v roce, proto si ho užijme a podpořme výstavu.

 

Speciální klubové výstavě v Chlumci nad Cidlinou bude následovat další týden expozice chovatelů plymutek ve Studénce, která se koná ve dnech 9. – 10. listopadu 2019. Přihláška pro tuto výstavu je přílohou ke zpravodaji č. 3/2019. Předseda klubu věnuje pro tuto výstavu pohár, který bude přidělen na vítěznou kolekci plymutek.

 

Poslední významnou výstavní akcí ČSCH je Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem, která se koná ve dnech 15. – 16. listopadu 2019, kde klub organizuje propagační expozici velkých a zdrobnělých plymutek. Přihlášky na uvedenou výstavu jsou zveřejněny v časopise Chovatel. Na požádání přihlášku vyřídí předseda klubu. Termín uzávěrky přihlášky je plánovaný na 18. října 2019, ale určitě bude prodloužen, jako minulý rok. Chovatele členy klubu, kteří výstavu obešlou klub finančně podpoří při výroční členské schůzi v roce 2020. Klub na CVDZ v Lysé nad Labem věnuje dva poháry pro nejlepší plymutku velkou a pro nejlepší plymutku zdrobnělou.

 

Těšínský Jaroslav

předseda klubu v. r.