Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Oproti tištěné podobě zde můžete bezprostředně reagovat a diskutovat nad jednotlivými články.

Číslo VI/2019

Vážení přátelé!

Blíží se vánoční svátky, konec roku a já si každý rok přestavuji, jak klidný a příjemný to bude čas. Doba adventu a Vánoc není jenom obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí předávat poselství a přání, na která jsme během celého roku zapomínali, odkládali je, nebo nám jejich vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi chovateli a všichni aby si uvědomili, že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, můžeme buď prožít, nebo si užít. Záleží na každém z nás, jaký směr života si určí. Chovatelé plymutek v tuto dobu, kdy se nám neúprosně blíží závěr kalendářního roku jistě mají co hodnotit, nebo alespoň ti, kteří se zaměřili na reprodukci svého chovu při hodnocení užitkových vlastností a kvality exteriéru drůbeže. Pro hodnocení kvality plymutek nám slouží každoročně klubové výstavy. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním, kde klub chovatelů plymutek uspořádal celkem šest klubových výstav, které neuspořádá žádný jiný chovatelský klub. Na úseku výstavní činnosti jsme si zvedli laťku příliš vysoko, což klub stojí nemalé finanční prostředky na pořízení všech pohárů a čestných cen. Proto se budeme muset do budoucna zamyslet nad tím, které výstavy omezit. Především se to bude týkat těch pořádajících organizací, které nehodlají s klubem jednat v zájmu dobré a prospěšné spolupráce. Pro rok 2020 předpokládáme zařadit do plánu práce a činnosti klubu opět výstavy jako v roce letošním. Výstavní činnost jsme zahájili při okresní výstavě drobného zvířectva v Žirči, kde expozice plymutek prezentuje dvě třetiny vystavené drůbeže. Pořádající organizace ocenila přístup klubu finančním příspěvkem, který odesílá každoročně na účet klubu. Dále následovaly výstavy v Třinci a Novém Městě nad Metují. Výsledky z těchto výstav byly obsahem zpravodaje č. 3/2019. Výstavní činnost pokračovala expozicí chovatelů plymutek při okresní výstavě drobného zvířectva ve Studénce, která se konala ve dnech 9. – 10. listopadu 2019. Výstavu obeslalo 13 chovatelů, kteří vystavili 55 kusů plymutek v deseti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 25 kusů ve čtyřech barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 30 kusů v šesti barevných rázech. Drůbež posuzovali Ondřej Ceniga a Peter Čanecký. Po posouzení drůbeže provedli oba posuzovatelé výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a poháry, které na tuto výstavu věnoval předseda klubu. Pohár pro nejlepší velkou plymutku získala kolekce plymutek bílých oceněna 283,0 bodů chovatel Luděk Lichý. Pohár pro nejlepší zdrobnělou plymutku získala kolekce zdrobnělých plymutek žíhaných oceněna 284,0 bodů chovatel Eduard Šelmeczi. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Kupčík Jaromír – PLb, Holub Miroslav – PLč, Čanecký Peter – zPLží, Ceniga Ondřej – zPLb, zPLskv. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 11 čestných cen, které budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2020. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

PLží: Kocur Jiří

PLb: Gzyl Petr, Lichý Luděk, Šelmeczi Eduard

zPLží: Čanecký Peter, Šelmeczi Eduard

zPLb: Ceniga Ondřej

zPLžl: Balušek Petr

zPLč: Šelmeczi Eduard

zPLskv: Ceniga Ondřej, Palička Karel

Nejvýznamnější výstavní událostí pro každého chovatele je speciální klubová výstava. Klub chovatelů plymutek věnuje každoročně těmto výstavám mimořádnou pozornost, neboť máme zájem, aby tyto výstavy byly řádně obeslány jak počtem zvířat, tak i kvalitní drůbeží. Speciální výstava v tomto roce byla uspořádaná již devatenáctým rokem v Chlumci nad Cidlinou a to v sobotu 2. listopadu. Výstavu obeslalo 46 chovatelů, kteří vystavili 464 kusů plymutek ve dvaceti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 252 kusů v deseti barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 212 kusů v deseti barevných rázech. Drůbež posuzovali: Antonín Bohuněk, Ondřej Ceniga, Peter Čanecký, Jan Křivský, Miroslav Pour a Pavel Tuček. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena. Vítězná kolekce pro každý barevný ráz plymutek získala ocenění „MISTR KLUBU“ a nejlepším zvířatům velkých a zdrobnělých plymutek byl přidělen titul „ŠAMPIÓN KLUBU“. Na vítěznou kolekci výstavy byl přidělen pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Při výstavě byla vyhodnocena rovněž soutěž o pohár „MEMORIÁL Ing. Františka Šusty“, kde soutěží chovatelé velkých a zdrobnělých plymutek koroptvích. Dále byla vyhodnocena soutěž o pohár mladých chovatelů. Chovatelům, kteří splnili podmínky pro uznání speciálního chovu, byl chov uznán pro chovatelský rok 2019/2020.

MISTR KLUBU

Plymutka žíhaná Ing. Trabelsi Jaroslava 284,0 bodů

Plymutka bílá Řeháček Ladislav 286,5 bodů

Plymutka žlutá Balušek Petr 285,0 bodů

Plymutka černá Pour Miroslav 287,5 bodů

Plymutka modrá Ing. Jambura Josef 279,0 bodů

Plymutka červeně koroptví vlnitá Čermák Ladislav 282,5 bodů

zdrobnělá Plymutka žíhaná Šelmeczi Eduard 284,0 bodů

zdrobnělá Plymutka bílá Ceniga Ondřej 282,5 bodů

zdrobnělá Plymutka žlutá Balušek Petr 282,5 bodů

zdrobnělá Plymutka černá Čermák Ladislav 278,0 bodů

zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá Šohaj Dalibor 281,0 bodů

zdrobnělá Plymutka stříbrně koroptví vlnitá Palička Karel 284,0 bodů

zdrobnělá Plymutka bílá kolumbijská Balcar Jaroslav 280,5 bodů

ŠAMPIÓN KLUBU

kohout Plymutka žlutá Balušek Petr EL 96,0 bodů

slepice Plymutka žíhaná Ing. Trabelsi Jaroslava EL 96,0 bodů

kohout zdrobnělá Plymutka žíhaná Čanecký Peter EL 95,0 bodů

slepice zdrobnělá Plymutka stříbrně koroptví vlnitá Ceniga Ondřej EL 95,5 bodů

MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA

Plymutka černá Pour Miroslav 287,5 bodů

MEMORIÁL ING. FRANTIŠKA ŠUSTY

zdrobnělá plymutka stříbrně koroptví vlnitá Palička Karel 284,0 bodů

POHÁR MLADÝCH CHOVATELŮ

zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá Tichý Jaroslav 278,5 bodů

ČESTNÁ CENA

Plží : Ing. Trabelsi Jaroslava 2x

PLb : Fulín Jan 3x, Řeháček Ladislav 2x, Šelmeczi Eduard

PLžl : Balušek Petr, Šohaj Dalibor 2x, Zimmermann Jiří

PLč : Kužel Bohuslav, Pour Miroslav 2x, Těšínský Jaroslav

PLm : Ing. Jambura Josef

PLčkv : Berný Zdeněk 2x, Čermák Ladislav, Karešová Markéta

PLsčl : Šťastný Dobroslav

zPLží : Balcar Jiří 2x, Čanecký Peter, Šelmeczi Eduard

zPLb : Ceniga Ondřej, Linhart Jaroslav

zPLžl : Balušek Petr 2x, Plecháč Jan, Urban Miroslav

zPLč : Čermák Ladislav 2x

zPLčkv : Čermák Ladislav, Šohaj Dalibor, Tichý Jaroslav - MCH

zPLskv : Ceniga Ondřej 2x, Palička Karel 2x, Tržil Petr

zPLbkol : Balcar Jaroslav

SPECIÁLNÍ CHOVY

PLb : Řeháček Ladislav, Těšínský Jaroslav

PLžl : Šohaj Dalibor

PLsčl : Šťastný Dobroslav

zPLží : Balcar Jiří

zPLb : Ceniga Ondřej, Linhart Jaroslav

zPLžl : Balušek Petr

zPLskv : Ceniga Ondřej, Palička Karel

Čestné ceny a poháry, které byly přiděleny na speciální výstavě v Chlumci nad Cidlinou budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v Kolíně v roce 2020. Výbor klubu vyslovuje poděkování na adresu všech chovatelů, kteří klubovou výstavu obeslali svými zvířaty, dále všem členům a příznivcům klubu, kteří nám byli nápomocni při organizaci a zajištění výstavy. Mimořádné poděkování vyslovuje Ing. Josefu Jamburovi, který zpracoval po posouzení zvířat katalog včetně všech výsledků tak, aby byl k dispozici veřejnosti v sobotu při otevření výstavy. Poděkování rovněž vyslovuje Ladislavu Čermákovi a Petru Baluškovi, kteří zajistili z vlastní iniciativy na své náklady hlavní občerstvení, které bylo využito při organizaci výstavy. Dále členům, kteří zajistili finanční příspěvek od různých sponzorů: Ing. Josef Jambura, Bohuslav Kužel, Miroslav Michálek a Dalibor Šohaj. Díky jejich vstřícnému přístupu můžeme konstatovat, že čistý zisk z výstavy pro klubovou pokladnu činí 4.667,- Kč, přičemž všichni vystavovatelé byli osvobozeni od veškerých poplatků. Dále Miroslavu Urbanovi za zajištění krmení pro zvířata a propagace speciální výstavy plymutek. Květě Urbanové za obsluhu občerstvení při výstavě, ZO ČSCH v Chlumci nad Cidlinou, která nám pro tuto událost poskytla výstavní halu a veškerý inventář. Poděkování rovněž náleží posuzovatelům a jejich pomocníkům za jejich výkon při hodnocení drůbeže, kolektivu lidí, kteří se podíleli na přípravě klecí a jejich likvidaci po skončení výstavy včetně úklidu haly, kterou jsme předali během několika minut v naprostém pořádku. Lze konstatovat, že tato výstava opět patřila k těm nejlepším, které klub chovatelů plymutek ve své historii uspořádal. K významné výstavní akci ČSCH patřila v letošním roce CV MK,MD,VH v Přerově. Výsledky této výstavy byly zveřejněny ve zpravodaji č. 3/2019. Dále CV DZ - CHOVATEL, která se konala v Lysé nad Labem ve dnech 15. – 16. listopadu 2019, kde klub chovatelů plymutek uspořádal svoji první ukázkovou expozici. Výstavu obeslalo 10 chovatelů, kteří vystavili 44 kusů plymutek v šesti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 32 kusů ve čtyřech barevných rázech. Zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 12 kusů ve dvou barevných rázech. Plymutky posuzoval Miroslav Pour. Klub věnoval na CVDZ dva poháry, které byly přiděleny na slepici plymutka černá oceněna 96,0 bodů chovatele Miloslava Hertla a slepici zdrobnělá plymutka žíhaná oceněna 95,5 bodů chovatele Stanislava Kemra. Předseda ústřední kontrolní komise Václav Uličný věnoval pohár, který byl přidělen na slepici plymutka žlutá oceněna 96,0 bodů chovatele Jaroslava Balcara. Na CVDZ byl rovněž vyhodnocen vítěz plemene. Balcar Jaroslav – PLžl, Hertl Miloslav – PLč, Skácelová Magdalena – PLb, Kemr Stanislav – zPLží. Výbor klubu blahopřeje všem vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu na celostátní výstavě drobného zvířectva.

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Za velkou ztrátu klubu považuji odchod Ing. Františka Šusty, který naše řady nečekaně opustil 27. dubna t.r. Klub v jeho osobnosti ztrácí nejenom dobrého chovatele, ale i příkladného funkcionáře, který každoročně přinesl klubu několika tisícové dary, které byly využity pro zabezpečení výročních členských schůzí. Aby dopad na klub nebyl tak velký, rozhodl výbor klubu na svém zasedání dne 7. prosince 2019 upravit výši klubových poplatků následovně. Výše klubových poplatků je stanovena pro dospělého chovatele 200,- Kč a mladého chovatele do 18 let 50,- Kč. Každý plátce příspěvku se může dobrovolně rozhodnout pro vyšší částku, než je stanovená. Chovatelům, kteří nemají zaplacen klubový příspěvek na rok 2020 přikládáme ke zpravodaji poštovní poukázku, kterou uhradí poplatky nejpozději do konce měsíce března 2020. Klubový poplatek lze také zaslat na účet klubu chovatelů plymutek – č.ú. 216893661/0300.

PODĚKOVÁNÍ

Výbor klubu vyslovuje poděkování Ing. Ireně Maškové a dlouholeté člence Marii Maškové, které se dobrovolně rozhodly věnovat klubu chovatelů plymutek peněžní dar v částce 10.000,- Kč na činnost klubu. Výbor si vysoce váží jejich přístupu ke klubu, což se od rodiny Maškových nestalo poprvé.

ZPRÁVA PRO CHOVATELE

Plemenářská komise vyzývá chovatele plymutek, kteří nenahlásili záznam o snášce vajec ve svém chovu za uplynulý chovatelský rok, který končí 30. září tohoto roku, aby tak neprodleně co nejdříve učinili na adresu: Pour Miroslav, 503 52 Skřivany 37, tel: 603 547 085.

Vzhledem k tomu, že Ing. František Šusta vykonával v klubu následující funkce tajemníka a registrátora byly těmito funkcemi pověřeni další členové výboru, uveřejňujeme pro chovatelskou základnu nově složený výbor včetně funkcí.

Předseda: Těšínský Jaroslav

Místopředseda: Hertl Miloslav

Tajemník: Čermák Ladislav

Ekonom: Ing. Jambura Josef

Registrátor: Balcar Jaroslav

Kronikář: Urban Miroslav

Poradce chovu: Pour Miroslav

Člen výboru: Bohuněk Antonín, Křivohlavý Jiří, Michálek Miroslav,

Řeháček Ladislav, Slavík Stanislav, Tržil Petr

 

Předseda kontrolní komise: Šťastný Dobroslav

Člen kontrolní komise: Kužel Bohuslav, Šohaj Dalibor

 

Vážení přátelé!

Vzhledem k tomu, že se nám blíží závěr roku 2019 výbor klubu děkuje všem členům a příznivcům za prokázanou přízeň a spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem radostné Vánoce plné milých chvil v kruhu rodiny a samozřejmě i pěkné dárky pod stromečkem. Rok 2020, aby byl pro vás skrze úspěšný, aby jste ho prožili ve zdraví, plné svěžesti a se spoustou hezkých zážitků a úspěšných odchovů.

 

Blíží se vánoční svátky, konec roku a já si každý rok přestavuji, jak klidný a příjemný to
bude čas. Doba adventu a Vánoc není jenom obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí předávat
poselství a přání, na která jsme během celého roku zapomínali, odkládali je, nebo nám jejich
vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi chovateli a všichni aby si
uvědomili, že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, můžeme
buď prožít, nebo si užít. Záleží na každém z nás, jaký směr života si určí. Chovatelé plymutek
v tuto dobu, kdy se nám neúprosně blíží závěr kalendářního roku jistě mají co hodnotit, nebo
alespoň ti, kteří se zaměřili na reprodukci svého chovu při hodnocení užitkových vlastností a
kvality exteriéru drůbeže. Pro hodnocení kvality plymutek nám slouží každoročně klubové
výstavy. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním, kde klub chovatelů plymutek uspořádal celkem
šest klubových výstav, které neuspořádá žádný jiný chovatelský klub. Na úseku výstavní činnosti
jsme si zvedli laťku příliš vysoko, což klub stojí nemalé finanční prostředky na pořízení všech
pohárů a čestných cen. Proto se budeme muset do budoucna zamyslet nad tím, které výstavy
omezit. Především se to bude týkat těch pořádajících organizací, které nehodlají s klubem jednat
v zájmu dobré a prospěšné spolupráce. Pro rok 2020 předpokládáme zařadit do plánu práce a
činnosti klubu opět výstavy jako v roce letošním. Výstavní činnost jsme zahájili při okresní
výstavě drobného zvířectva v Žirči, kde expozice plymutek prezentuje dvě třetiny vystavené
drůbeže. Pořádající organizace ocenila přístup klubu finančním příspěvkem, který odesílá
každoročně na účet klubu. Dále následovaly výstavy v Třinci a Novém Městě nad Metují.
Výsledky z těchto výstav byly obsahem zpravodaje č. 3/2019. Výstavní činnost pokračovala
expozicí chovatelů plymutek při okresní výstavě drobného zvířectva ve Studénce, která se konala
ve dnech 9. – 10. listopadu 2019. Výstavu obeslalo 13 chovatelů, kteří vystavili 55 kusů
plymutek v deseti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 25 kusů ve čtyřech
barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 30 kusů v šesti barevných rázech.
Drůbež posuzovali Ondřej Ceniga a Peter Čanecký. Po posouzení drůbeže provedli oba
posuzovatelé výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena
výstavy a poháry, které na tuto výstavu věnoval předseda klubu. Pohár pro nejlepší velkou
plymutku získala kolekce plymutek bílých oceněna 283,0 bodů chovatel Luděk Lichý. Pohár pro
nejlepší zdrobnělou plymutku získala kolekce zdrobnělých plymutek žíhaných oceněna 284,0
bodů chovatel Eduard Šelmeczi. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Kupčík Jaromír – PLb,
Holub Miroslav – PLč, Čanecký Peter – zPLží, Ceniga Ondřej – zPLb, zPLskv. Klub na této
výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 11 čestných cen, které budou chovatelům
slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2020. Výbor klubu blahopřeje
vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.
PLží: Kocur Jiří
PLb: Gzyl Petr, Lichý Luděk, Šelmeczi Eduard
zPLží: Čanecký Peter, Šelmeczi Eduard
zPLb: Ceniga Ondřej
zPLžl: Balušek Petr
zPLč: Šelmeczi Eduard
zPLskv: Ceniga Ondřej, Palička Karel
Nejvýznamnější výstavní událostí pro každého chovatele je speciální klubová výstava.
Klub chovatelů plymutek věnuje každoročně těmto výstavám mimořádnou pozornost, neboť
máme zájem, aby tyto výstavy byly řádně obeslány jak počtem zvířat, tak i kvalitní drůbeží.
Speciální výstava v tomto roce byla uspořádaná již devatenáctým rokem v Chlumci nad Cidlinou
a to v sobotu 2. listopadu. Výstavu obeslalo 46 chovatelů, kteří vystavili 464 kusů plymutek ve
 
2
 
dvaceti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 252 kusů v deseti barevných
rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 212 kusů v deseti barevných rázech. Drůbež
posuzovali: Antonín Bohuněk, Ondřej Ceniga, Peter Čanecký, Jan Křivský, Miroslav Pour a
Pavel Tuček. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla
přidělena čestná cena. Vítězná kolekce pro každý barevný ráz plymutek získala ocenění „MISTR
KLUBU“ a nejlepším zvířatům velkých a zdrobnělých plymutek byl přidělen titul „ŠAMPIÓN
KLUBU“. Na vítěznou kolekci výstavy byl přidělen pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Při
výstavě byla vyhodnocena rovněž soutěž o pohár „MEMORIÁL Ing. Františka Šusty“, kde
soutěží chovatelé velkých a zdrobnělých plymutek koroptvích. Dále byla vyhodnocena soutěž o
pohár mladých chovatelů. Chovatelům, kteří splnili podmínky pro uznání speciálního chovu, byl
chov uznán pro chovatelský rok 2019/2020.
MISTR KLUBU
Plymutka žíhaná Ing. Trabelsi Jaroslava 284,0 bodů
Plymutka bílá Řeháček Ladislav 286,5 bodů
Plymutka žlutá Balušek Petr 285,0 bodů
Plymutka černá Pour Miroslav 287,5 bodů
Plymutka modrá Ing. Jambura Josef 279,0 bodů
Plymutka červeně koroptví vlnitá Čermák Ladislav 282,5 bodů
zdrobnělá Plymutka žíhaná Šelmeczi Eduard 284,0 bodů
zdrobnělá Plymutka bílá Ceniga Ondřej 282,5 bodů
zdrobnělá Plymutka žlutá Balušek Petr 282,5 bodů
zdrobnělá Plymutka černá Čermák Ladislav 278,0 bodů
zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá Šohaj Dalibor 281,0 bodů
zdrobnělá Plymutka stříbrně koroptví vlnitá Palička Karel 284,0 bodů
zdrobnělá Plymutka bílá kolumbijská Balcar Jaroslav 280,5 bodů
ŠAMPIÓN KLUBU
kohout Plymutka žlutá Balušek Petr EL 96,0 bodů
slepice Plymutka žíhaná Ing. Trabelsi Jaroslava EL 96,0 bodů
kohout zdrobnělá Plymutka žíhaná Čanecký Peter EL 95,0 bodů
slepice zdrobnělá Plymutka stříbrně koroptví vlnitá Ceniga Ondřej EL 95,5 bodů
MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA
Plymutka černá Pour Miroslav 287,5 bodů
MEMORIÁL ING. FRANTIŠKA ŠUSTY
zdrobnělá plymutka stříbrně koroptví vlnitá Palička Karel 284,0 bodů
POHÁR MLADÝCH CHOVATELŮ
zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá Tichý Jaroslav 278,5 bodů
ČESTNÁ CENA
Plží : Ing. Trabelsi Jaroslava 2x
PLb : Fulín Jan 3x, Řeháček Ladislav 2x, Šelmeczi Eduard
PLžl : Balušek Petr, Šohaj Dalibor 2x, Zimmermann Jiří
PLč : Kužel Bohuslav, Pour Miroslav 2x, Těšínský Jaroslav
PLm : Ing. Jambura Josef
PLčkv : Berný Zdeněk 2x, Čermák Ladislav, Karešová Markéta
PLsčl : Šťastný Dobroslav
 
3
 
zPLží : Balcar Jiří 2x, Čanecký Peter, Šelmeczi Eduard
zPLb : Ceniga Ondřej, Linhart Jaroslav
zPLžl : Balušek Petr 2x, Plecháč Jan, Urban Miroslav
zPLč : Čermák Ladislav 2x
zPLčkv : Čermák Ladislav, Šohaj Dalibor, Tichý Jaroslav - MCH
zPLskv : Ceniga Ondřej 2x, Palička Karel 2x, Tržil Petr
zPLbkol : Balcar Jaroslav
SPECIÁLNÍ CHOVY
PLb : Řeháček Ladislav, Těšínský Jaroslav
PLžl : Šohaj Dalibor
PLsčl : Šťastný Dobroslav
zPLží : Balcar Jiří
zPLb : Ceniga Ondřej, Linhart Jaroslav
zPLžl : Balušek Petr
zPLskv : Ceniga Ondřej, Palička Karel
Čestné ceny a poháry, které byly přiděleny na speciální výstavě v Chlumci nad Cidlinou
budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v Kolíně v roce 2020.
Výbor klubu vyslovuje poděkování na adresu všech chovatelů, kteří klubovou výstavu
obeslali svými zvířaty, dále všem členům a příznivcům klubu, kteří nám byli nápomocni při
organizaci a zajištění výstavy. Mimořádné poděkování vyslovuje Ing. Josefu Jamburovi, který
zpracoval po posouzení zvířat katalog včetně všech výsledků tak, aby byl k dispozici veřejnosti
v sobotu při otevření výstavy. Poděkování rovněž vyslovuje Ladislavu Čermákovi a Petru
Baluškovi, kteří zajistili z vlastní iniciativy na své náklady hlavní občerstvení, které bylo využito
při organizaci výstavy. Dále členům, kteří zajistili finanční příspěvek od různých sponzorů: Ing.
Josef Jambura, Bohuslav Kužel, Miroslav Michálek a Dalibor Šohaj. Díky jejich vstřícnému
přístupu můžeme konstatovat, že čistý zisk z výstavy pro klubovou pokladnu činí 4.667,- Kč,
přičemž všichni vystavovatelé byli osvobozeni od veškerých poplatků. Dále Miroslavu Urbanovi
za zajištění krmení pro zvířata a propagace speciální výstavy plymutek. Květě Urbanové za
obsluhu občerstvení při výstavě, ZO ČSCH v Chlumci nad Cidlinou, která nám pro tuto událost
poskytla výstavní halu a veškerý inventář. Poděkování rovněž náleží posuzovatelům a jejich
pomocníkům za jejich výkon při hodnocení drůbeže, kolektivu lidí, kteří se podíleli na přípravě
klecí a jejich likvidaci po skončení výstavy včetně úklidu haly, kterou jsme předali během
několika minut v naprostém pořádku. Lze konstatovat, že tato výstava opět patřila k těm
nejlepším, které klub chovatelů plymutek ve své historii uspořádal.
K významné výstavní akci ČSCH patřila v letošním roce CV MK,MD,VH v Přerově.
Výsledky této výstavy byly zveřejněny ve zpravodaji č. 3/2019. Dále CV DZ - CHOVATEL,
která se konala v Lysé nad Labem ve dnech 15. – 16. listopadu 2019, kde klub chovatelů
plymutek uspořádal svoji první ukázkovou expozici. Výstavu obeslalo 10 chovatelů, kteří
vystavili 44 kusů plymutek v šesti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 32 kusů
ve čtyřech barevných rázech. Zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 12 kusů ve dvou barevných
rázech. Plymutky posuzoval Miroslav Pour. Klub věnoval na CVDZ dva poháry, které byly
přiděleny na slepici plymutka černá oceněna 96,0 bodů chovatele Miloslava Hertla a slepici
zdrobnělá plymutka žíhaná oceněna 95,5 bodů chovatele Stanislava Kemra. Předseda ústřední
kontrolní komise Václav Uličný věnoval pohár, který byl přidělen na slepici plymutka žlutá
oceněna 96,0 bodů chovatele Jaroslava Balcara. Na CVDZ byl rovněž vyhodnocen vítěz
plemene. Balcar Jaroslav – PLžl, Hertl Miloslav – PLč, Skácelová Magdalena – PLb, Kemr
Stanislav – zPLží. Výbor klubu blahopřeje všem vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu na
celostátní výstavě drobného zvířectva.
 
4
DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Za velkou ztrátu klubu považuji odchod Ing. Františka Šusty, který naše řady nečekaně
opustil 27. dubna t.r. Klub v jeho osobnosti ztrácí nejenom dobrého chovatele, ale i příkladného
funkcionáře, který každoročně přinesl klubu několika tisícové dary, které byly využity pro
zabezpečení výročních členských schůzí. Aby dopad na klub nebyl tak velký, rozhodl výbor
klubu na svém zasedání dne 7. prosince 2019 upravit výši klubových poplatků následovně. Výše
klubových poplatků je stanovena pro dospělého chovatele 200,- Kč a mladého chovatele do 18
let 50,- Kč. Každý plátce příspěvku se může dobrovolně rozhodnout pro vyšší částku, než je
stanovená. Chovatelům, kteří nemají zaplacen klubový příspěvek na rok 2020 přikládáme ke
zpravodaji poštovní poukázku, kterou uhradí poplatky nejpozději do konce měsíce března 2020.
Klubový poplatek lze také zaslat na účet klubu chovatelů plymutek – č.ú. 216893661/0300.
PODĚKOVÁNÍ
Výbor klubu vyslovuje poděkování Ing. Ireně Maškové a dlouholeté člence Marii
Maškové, které se dobrovolně rozhodly věnovat klubu chovatelů plymutek peněžní dar v částce
10.000,- Kč na činnost klubu. Výbor si vysoce váží jejich přístupu ke klubu, což se od rodiny
Maškových nestalo poprvé.
ZPRÁVA PRO CHOVATELE
Plemenářská komise vyzývá chovatele plymutek, kteří nenahlásili záznam o snášce vajec
ve svém chovu za uplynulý chovatelský rok, který končí 30. září tohoto roku, aby tak neprodleně
co nejdříve učinili na adresu: Pour Miroslav, 503 52 Skřivany 37, tel: 603 547 085.
Vzhledem k tomu, že Ing. František Šusta vykonával v klubu následující funkce
tajemníka a registrátora byly těmito funkcemi pověřeni další členové výboru, uveřejňujeme pro
chovatelskou základnu nově složený výbor včetně funkcí.
Předseda: Těšínský Jaroslav
Místopředseda: Hertl Miloslav
Tajemník: Čermák Ladislav
Ekonom: Ing. Jambura Josef
Registrátor: Balcar Jaroslav
Kronikář: Urban Miroslav
Poradce chovu: Pour Miroslav
Člen výboru: Bohuněk Antonín, Křivohlavý Jiří, Michálek Miroslav,
Řeháček Ladislav, Slavík Stanislav, Tržil Petr
 
Předseda kontrolní komise: Šťastný Dobroslav
Člen kontrolní komise: Kužel Bohuslav, Šohaj Dalibor
 
Vážení přátelé!
Vzhledem k tomu, že se nám blíží závěr roku 2019 výbor klubu děkuje všem členům a
příznivcům za prokázanou přízeň a spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem radostné
Vánoce plné milých chvil v kruhu rodiny a samozřejmě i pěkné dárky pod stromečkem. Rok
2020, aby byl pro vás skrze úspěšný, aby jste ho prožili ve zdraví, plné svěžesti a se spoustou
hezkých zážitků a úspěšných odchovů.

Těšínský Jaroslav

předseda klubu v. r.